Komisijos ir tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Pirmininkė – Violeta Šiuipienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja – Tatjana Meros, logopedė;
Sekretorė – Vida Juknelienė, logopedė.

Nariai:
• Snieguolė Čėsnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
• Neringa Čyvienė, socialinė pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Įstaigos tarybos pirmininkė – Aldona Marčiulaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:
• Asta Andriekutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, įstaigos tarybos sekretorė,
• Renata Antulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, įstaigos tarybos narė,
• Asta Krasnickienė – maitinimo orgaizavimo specialistė, įstaigos tarybos narė,
• Aldona Kavaliauskienė – mokytojo padėjėja, įstaigos tarybos narė,
• Daiva Vėlyvienė – virėja, įstaigos tarybos narė,
• Dovilė Narkūnienė – tėvų atstovė,
• Eligija Vainiušienė – tėvų atstovė,
• Viktorija Matulevičiūtė – tėvų atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys pedagogai.

Pirmininkė – Simona Užkurė, lopšelio-darželio direktorė.

Sekretorė – Zita Podlipskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Mokytojų taryba:
• aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;
• svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;
• analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
• aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;
• sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Asta Krasnickienė, maitinimo organizavimo specialistė

Nariai:
• Olga Gudmanienė – mokytojo padėjėja,
• Ramunė Adžgauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
• Snieguolė Čėsnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
• Vilma Dusevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

„Redaguota 2024-02-27“

Scroll to Top
Skip to content