Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

MISIJA
 
Teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems vaikams, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką.
 
VIZIJA
 
,,PUTINĖLIS" – tai šiuolaikiška, besimokanti, tobulėjanti, bendradarbiavimu veiklą grindžianti ikimokyklinio ugdymo mokykla, orientuota į patirtinį bendruomenės ugdymąsi.
 
 
VERTYBĖS
 
Ugdymo kokybės gerinimas.
Kūrybiškumas ir iniciatyvumas.
Atvirumas kaitai, kūrybiškas žinių taikymas.
 
 
TIKSLAS: atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.
 
 
 
UŽDAVINIAI
 
 
  • Siekiant ugdyti fiziškai ir emociškai stipresnius vaikus, kuo daugiau veiklų perkelti į lauką.

  • Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymuisi skirtingas socialines sąlygas turintiems, skirtingų poreikių, gebėjimų ir specialiųjų (klausos, kalbos ir komunikacijos sutrikimais) poreikių vaikams;
  • Sudaryti kuo palankiausias sąlygas skatinančias vaiką veikti ir bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę prigimtį;
  • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
  • Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinei kalbai, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai;
  • Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus, didesnį dėmesį skiriant mūsų regiono (Dzūkijos) tradicijoms ir papročiams;
  • Plėtoti mokytojų, ugdytinių tėvų bendravimą, bendradarbiavimą.