Pasiekimai

 • Darbui su specialiųjų poreikių vaikais suburta profesionali specialistų komanda.
 • Suburtas darbštus, kūrybingas, imlus naujovėms pedagogų kolektyvas.
 • Lopšelyje-darželyje dirba kompetentingi darbuotojai. Jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia užtikrinti įstaigos uždavinių įgyvendinimą ir optimaliai tenkina vaikų ugdymo(si) poreikius. Tenkinami vaikų saviugdos, saviraiškos ir specialieji ugdymo(si) poreikiai. Teikiant pagalbą taikomi vaikų poreikių specifiką atitinkantys pagalbos būdai, priemonės, metodai. Sudarytos sąlygos, užtikrinančios gerą vaikų savijautą.
 • Darbe su specialiųjų poreikių (kurčiais ir neprigirdinčiais) vaikais taikomos specializuotos kompiuterinės programos.
 • Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pažanga atitinka jų galimybes ir pastangas. Sutrikusios klausos vaikai po kochlerinio implanto operacijos, visiškos integracijos forma sėkmingai mokosi bendrojo lavinimo mokyklose. Kiti mokyklinio amžiaus vaikai mokosi Alytaus miesto ir apskrities bendrojo lavinimo mokyklose.
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikai pasiekia reikiamą brandą mokyklai, vaikų pažanga akivaizdi, atitinkanti priešmokyklinio ugdymo standartą, mokytojų ir tėvų lūkesčius.
 • Grupėse draugauja ir gerai jaučiasi skirtingo amžiaus vaikai: broliai, seserys, kiemo draugai.
 • Padėti pamatai ugdytinių socializacijai, visiškai ir dalinei integracijai.
 • Dirba darbštus, kūrybingas, imlus naujovėms pedagogų kolektyvas.
 • Profesionalių vienminčių pedagogų ugdoma komanda lemia švietimo politikos įgyvendinimą, gerus vaikų ugdymo rezultatus, kokybinius pokyčius, saugą.
 • Dirbti su specialiųjų poreikių vaikais suburta stipri specialistų komanda.
 • Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais (kurčiais ir neprigirdinčiais) vaikais taikomos specializuotos kompiuterinės programos.
 • Nuolat rūpinamasi vaikų fizine ir psichine sveikata, jos stiprinimu ir saugojimu.
 • Žaidimas – vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinis jų tobulėjimo metodas. Vaikai lopšelyje-darželyje žaidžia veiksmais, žodžiais, mintimis.
 • Mums svarbi vaiko mokyklinė branda. Ugdant vaiką svarbūs trišaliai ryšiai: šeima, darželis, mokykla. Nuolat susitinkame su tėvais ir mokytojais.
 • Skiriamas dėmesys mūsų krašto tradicijų, papročių, istorinės atminties, ištikimybės gimtajam kraštui, etninės kultūros pradų puoselėjimui.
 • Vertinamas vaikų aktyvumas pedagoginiame procese, jų idėjų siūlymas ir įgyvendinimas, kūrybinių gebėjimų atskleidimas. Vyrauja aktyvios vaiko veiklos ir poilsio kaita, derinama savaiminga, auklėtojų siūloma ir organizuota veikla.

„Redaguota 2024-01-17“

Scroll to Top
Skip to content