Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS
 
Lopšelis-darželis vykdo neformalųjį vaikų nuo 1 iki 7 metų švietimą. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Alytaus miesto plėtros iki 2020 m. strateginiu planu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės švietimo veiklos programa ir Alytaus lopšelio-darželio ,,Putinėlis" nuostatais.
 
SUKURTA IR ĮGYVENDINAMA ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUTINĖLIS"  IKIMOKYKLINIO UGDYMO  PROGRAMA
 
Programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų, t. y. iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios. Programoje išskiriamos penkios kompetencijų grupės: sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinė, pažinimo ir meninė.
 
Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant pedagogo organizuotoje veikloje, šventėse, jam tvarkantis, valgant, einant į lauką, ruošiantis ilsėtis, bendraujant su pedagogu ar grupės vaikais, žaidžiant ir kita.
 
TIKSLAS – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.
 
 
BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA
 
Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų pageidavimu gali būti pradėtas teikti vaikams nuo 5 metų, jei vaikas tokiam ugdymui yra pakankamai subrendęs.
 
TIKSLAS – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje.
 
UŽDAVINIAI:
1.    Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei.
2.    Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį.
3.    Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
4.    Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.
5.    Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai.
6.    Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais.
 
Nuo 2021 metų lopšelis-darželis „Putinėlis“ tapo sveikatą stiprinančia mokykla ir pradėjo vykdyti 2021-2024 metų sveikatos stiprinimo programą „Sveikas aš, sveikas tu, būkime sveiki kartu“ .
 
 
 
TARPTAUTINĖ PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI"
Papildomai taikomos programos:
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa;
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa;
  • J. Bakūnaitės humanistinio ugdymo programa ,,Auginu gyvybės medį";
  • Etninio ugdymo gairės ,,Po Tėviškės dangum";
 
                Tarptautinės programos ,,Zipio draugai" tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
 
Dalyvaudami programoje vaikai mokosi atpažinti savo jausmus, juose susivokti, pavadinti ir išreikšti sau ir kitiems priimtinais būdais. Vaikai skatinami ieškoti elgesio būdų, padedančių sumažinti nemalonių išgyvenimų keliamą įtampą arba pakeisti probleminę situaciją ir pasijusti geriau, neįskaudinant kitų. Jie pratinasi išsakyti savo norus ir tai, kas skaudina, o ne pulti muštis, pratinasi pasidalinti savo liūdesiu ir nerimu, o ne užsisklęsti savyje; ieškoti ir prašyti pagalbos, kai būna sunku.
 
              Tarptautinė socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“
 
Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turinčios lėlytės. Spalvingi Kimočių charakteriai – tai besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. 
  •     Kimochis užsiėmimai organizuojami tris kartus per savaitę po 10-15 minučių.
  •     Kimochis programa skirta: ugdyti emocinį intelektą, skatinti pozityvų elgesį, lavinti bendradarbiavimo įgūdžius, lavinti vaiko charakterį.     

 ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių integruojami į grupes pagal amžių. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia du logopedai. Dirba vienas mokytojo padėjėjas. Atsižvelgiant į Alytaus m. Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymas, vaikams pritaikomos Ikimokyklinio bei Priešmokyklinio ugdymo programos.